• جرمگیری دندان

    آیا جرمگیری به مینای دندون آسیب نمی رسونه؟ جرمگیری کردم و فاصله بین دندونام باز شد... جرمگیری کردم و دندونام لق شدن... متاسفانه به اشتباه در جامعه جا افتاده که جرمگیری برای دندان ها مضر است

    ادامه مطلب
    بازدید 0.00 امتیاز چاپ